پتینه کاری

پتینه کاری

پروژه پتینه کاری انجام شده در اتوبان صدر تهران

رنگهای بکاربرده شده در تناژ ابی فیروزه ای و قهوه ای

 

 پتینه کاری
پتینه کاری