نقاشی ساختمان نیاورران

نقاشی ساختمان نیاورران

پروزه ساختمان مسکونی

نوع رنگ آمیزی استفاده از رنگهای پلاستیک برای سقف ها

رنگ اکریلیک – بی بو برای دیوارها – رنگهای کامپیوتری

رنگ روغنی برای چهارچوب ها

نقاشی ساختمان نیاورران

نقاشی ساختمان نیاورران
نقاشی ساختمان نیاورران

نقاشی ساختمان یک واجد ۶۰ متری